Menu
O KOMPANIJI ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI OBAVJEŠTENJE KOMPANIJE ONE O PRIVATNOSTI KAKO PRIKUPLJAMO PODATKE O LIČNOSTI KORISNIKA
 

Kako prikupljamo podatke o ličnosti korisnika


Kompanija One prikuplja podatke o ličnosti svojih korisnika na različite načine. U najvećem broju slučajeva, informacije dobijamo direktno od korisnika prilikom zaključenja ugovora i tokom izvršavanja ugovora. Određeni podaci se generišu automatski tokom korišćenja usluga koje kompanija One pruža, a ponekad treća lica nama dostavljaju podatke ili ih kompanija One prima iz drugih izvora.

 

Podatke prikupljamo direktno od korisnika:

 • u procesu koji prethodi potpisivanju ugovora – kada korisnik izrazi želju da potpiše ugovor sa kompanijom One;
 • prilikom zaključenja pretplatničkog ugovora za usluge mobilne telefonije sa kompanijom One;
 • prilikom registracije pripejd broja;
 • prilikom zaključenja ugovora za kupovinuuređaja ili bilo kog drugog ugovora;
 • prilikom izvršenja odredaba ugovora, aneksiranja ugovora, dopune ili raskida ugovora (u svrhu realizacije zahtjeva korisnika, odgovora na reklamaciju korisnika, prilikom plaćanja računa, dopunjavanja pripejd kredita...).

Podaci koji se automatski generišu prilikom korišćenja usluga kompanije One jesu podaci o saobraćaju i približnoj lokaciji (npr. tokom telefonskog poziva, slanja SMS-a, internet sesije...). Ovdje spadaju i zbirni podaci o saobraćaju.

 

U nastavku su navedeni podaci koje dobijamo od strane trećih lica. Riječ je o podacima koji:

 • se prikupljaju u svrhu pružanje usluge „prenosivost telefonskog broja“ s mreže kompanije One, u mrežu kompanije One. U tim slučajevima podatke dostavlja „donor“ ili „primalac“ broja;
 • se prikupljaju prilikom pružanja usluga u romingu, u mrežama relevantnih roming partnera (odnosno mobilnih operatora čije su mreže služile korisniku koji je koristio usluge u romingu). Ti podaci o saobraćaju generišu se automatski i dostavljaju se komapniji One u svrhu naplate;
 • nastaju nakon pružanja digitalnih usluga od strane partnera s kojima kompanija One sarađuje ili usluga s dodatnom vrijednošću;
 • stižu prilikom procesa naplate dugovanja korisnika. U takvim slučajevima, podatke dobijamo od strane/putem izvršitelja/sudova.
 • se prikupljaju od drugih pravnih lica po osnovu pristanka za dijeljenje podataka lica na koje se podaci odnose;
 • se prikupljaju od drugih pravnih lica, konkretno drugih operatora telekomunikacionih usluga, na osnovu legitimnog interesa koji se ogleda u zaštiti poslovanja rukovaoca i sprečavanju zloupotrebe.