Menu
 

Ugovori na daljinu uslovi korišćenja

 

Obavještenje potrošača prije zaključivanja ugovora na daljinu i ugovora van poslovnih prostorija

 

Ovo obavještenje pripremljeno je u skladu sa članovima 61-74j Zakona o zaštiti potrošača i ima za cilj da upozna kupca sa pravima i obavezama iz ugovora na daljinu i ugovora van poslovnih prostorija (u daljem tekstu: ugovori), prije njihovog zaključenja. Obavještenje je objavljeno na internet stranici prodavca www.1.me a dostupno je kupcima u svim prodavnicama prodavca kao i elektonskim putem nakon obraćanja kupca nadležnoj službi prodavca. Obavještenje će kao sastavni dio biti dostavljeno kupcima zajedno sa ugovorima o prodaji.

 

Podaci o robi i uslugama:


Osnovna obilježja robe su istaknuta u detaljnom pregledu proizvoda i usluga, kao i prodajna cijena. Osnovne podatke o robi i uslugama koje su predmet ugovora kupac može naći na internet adresi www.1.me, tj. odjeljku sa ponudom mobilnih telefona.


Podaci o prodavcu:


1. Naziv i sjedište: One Crna Gora DOO
2. Adresa: Bulevar Džordža Vašingtona 83 Podgorica
3. Tel: 1700 Kontakt centar
4. PIB: 02242974
5. Reg. broj: 20/31-00099
6. Mail adresa: korisnickiservis@1.me / reklamacije@1.me

 


Prodajna cijena:


O prodajnim cijenama roba i usluga koje su predmet ugovora kupci se mogu upoznati na internet adresi www.1.me, kao i u svim prodavnicama kompanije One, pozivom na broj 1700 ili putem maila korisnickiservis@1.me.Uslovi plaćanja:


  • U gotovini po važećim cijenama, 
  • Platnim karticama: Visa, Visa Electron, Master Card,Maestro, American Express;
  • Preko računa;
  • Na rate u skladu sa pravilima kupovine na rate.Isporuka robe:

 

Isporuku robe prodavac vrši preko kurirske službe sa kojomima zaključen ugovor o poslovnoj saradnji odnosno neposredno preko svojih zaposlenih.  

 


Pravo najednostrani raskid ugovora:

 

Kao potrošač imate pravo na jednostrani raskid ugovora u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Pravo na jednostrani raskid ugovora možete ostvariti u roku od 14 dana od dana prijema robe. Pravo ostvarujete tako što ćete obavijestiti prodavca o odustanka od ugovora mailom, faksom ili poštom. Obavještenje mora da sadrži obrazac o odustanku od ugovora, koji možete preuzeti sa sajta prodavca www.1.me. Nakon toga potrebno je kompletnu pošiljku sa pratećom dokumentacijom, ambalažom, uz fiskalni račun dostaviti nazad prodavcu.

 

Troškovi poštarine za povrat robe u slučaju odustanka od ugovora idu na teret kupca.

 

Prodavac se obavezuje da će u roku od 14 dana od prijema obrasca o odustanku izvršiti povraćaj uplata koje je primio od kupca. Prodavac zadržava pravo da ne vrati cjelokupan iznos kupcu ukoliko je uređaju umanjena vrijednost kao posledica rukovanja robom na način koji prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovila priroda, obilježja i funkcionalnost robe. Saobraznost robe:

 

Zakonom o zaštitipotrošača prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi uroku od 24 mjeseca od kupovine robe. Prodavac je dužan da u slučajunesaobraznosti robe o svom trošku obezbijedi servisiranje i otklanjanjenesaobraznosti.

 

Saobraznost od 24 mjesecane odnosi se na dodatnu opremu, punjače i druge dijelove gdje je uobičajenohabanje kao rezultat redovnog korišćenja. Kraći životni vijek proizvoda u tomslučaju ne može se smatrati greškom i ne može se reklamirati.

 

Posle isteka zakonskogroka saobraznosti robe, potrošač je sam odgovoran za servisiranje robe. U tomslučaju samo on snosi troškove slanja i primanja robe i troškove popravke. 

 

Pravo na reklamaciju ibesplatno servisiranje od strane prodavca kupac gubi u slučaju neadekvatnogrukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom zaupotrebu. Takođe, ovo pravo se gubi i u slučaju da kupac ili neovlašćeno liceotvara, prepravlja ili popravlja uređaj.

 

 

Naručivanje elektronskim putem:

 

Ukolikose naručivanje proizvoda ili usluga vrši elektronskim putem kupac je ovim putemupoznat sa odredbama člana 72 stav 2 Zakona o zaštiti potrošača da se proizvodii usluge naručuju uz obavezu plaćanja.                     

 

 

Trajanje ugovora:

 

U skladu sa članom 152Zakona o elektronskim komunikacijama, ugovor o pružanju usluga I kupovini robe možebiti na zaključen odredjeno i neodredjeno vrijeme. Ugovor na određeno vrijememože trajati 12 odnosno 24 mjeseca. Pravila o uslovima zaključenja, trajanja,raskida i produženja ugovora navedena su u ugovorima i opštim uslovima kompanije One,koji se mogu preuzeti bez nakanade u prodavnicama kompanije One kao i upoznati se sanjihovom sadržinom na intrenet stranici www.1.me.


 

Rješavanje prigovora:      

 

Kupac ima pravoprigovora na proizvod/uslugu u skladu sa članom 163 Zakona o elektronskimkomunikacijama i članom 25 Zakona o zaštiti potrošača.

 

Pravo na reklamaciju ibesplatno servisiranje od strane prodavca kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanjauređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu.Takođe, ovo pravo se gubi i u slučaju da kupac ili neovlašćeno lice otvara,prepravlja ili popravlja uređaj.

 

Roba kod koje je primijećennedostatak ili nepravilnost u radu vraća se prodavcu uz dostavljanje prigovorau pisanoj formi. Pored reklamacionog lista i uređaja potrebno je priložitidokaz o kupovini. Ambalaža nije preduslov da bi ste ostvarili pravoreklamacije, ali je poželjno da se roba vraća u bezbjednom pakovanju kako se nebi oštetila prilikom transporta.

 

Prodavac je dužan dabez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije,pisanim ili elektronskim putem odgovori kupcu na izjavljenu reklamaciju. Rok zarješavanje reklamacije je 15 dana.

 

Na osnovu nalazaovlašćenih lica iz ovlašćenog servisa prodavac predlaže rješenje kupcu. Uslučaju da je reklamacija opravdana, otklanjanje neosaobraznosti će biti naračun prodavca. Međutim, ukoliko je           nesaobraznost nastupila pod uticajemkupca ili vremenskih neprilika i prirodnih nepogoda, kupac će dobiti predlog zaotklanjanje o trošku kupca.

 

Ukoliko je reklamiraniuređaj vraćen u roku od 90 dana od prodaje kupac ima pravo izbora izmeđupopravke, zamjene ili povrata novca, ukoliko je u pitanju fabričkinedostatak. 


 

Finansijskoobezbjeđenje:

 

U cilju  zaštite od troškova i štete  koje kupaczloupotrebom korišćenja usluga odnosno kupovine terminalne opreme može prouzrokovati kompaniji One, kao sredstvo obezbjeđenja za korisnike koji su pretplatnici usluga kraće od 6 mjeseci, postoji pravilo plaćanja određenog brojapretplata unaprijed, sve u cilju obezbjedjenja uredne naplate potraživanja.Broj unaprijed plaćenih pretplata može biti od 1 do 6 pretplata i odredjuje seautomatski kroz sistem (CSS aplikacija) prilikom zaključenja ugovora. Brojpretplata koje se plaćaju unaprijed, jednak je iznosu visine odabrane pretplatea koje će pretplatniku biti vraćene kroz naredne korisničke račune (od 2 do 12korisnickih računa u zavisnosti od utvrđenog rizika koji se automatski određujena osnovu navedenih parametara). 


 

Završne odredbe:

 

Ovo obavještenje čini sastavni dio ugovora.

 

Ovim obavještenjem se potvrđuje da je kupac upoznat sa rokovima u kojima može ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora te sa slučajevima u kojima je ovo pravo isključeno (član 74j Zakona o zaštiti potrošača).

 

Ovim se potvrđuje da je kupacobaviješeten o uslovima prodaje shodno članu 61 stav 3 Zakona o zaštiti

potrošača.

 

Informacije o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora zaključenog van poslovnih prostorija ili na daljinu

 

1. Pravo na jednostrani raskid ugovora:


Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana beznavođenja razloga.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana: (potrebno je odabrati jednu od datih opcija)


(a) kada je Vama ili trećem licu koje ste Vi odredili, akoje nije prevoznik, predate roba koja je predmet ugovora,

– u slučajuzaključenja kupoprodajnog ugovora


(b) kada je Vama ili trećem licu koje ste Vi odredili, akoje nije prevoznik, predat zadnji komad robe

– u slučajuzaključenja ugovora kojom je potrošač i se odnosi na vjednom poručbinom naručioviše komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ orobi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki


(c) kada je Vama ili trećem licu koje ste Vi odredili, akoje nije prevoznik, predat zadnji komad ili zadnja pošiljka robe

- u slučajuzaključenja ugovora koji se odnosi na robu koja se dostvalja u više komada iliviše pošiljki


(d) kada je Vama ili trećem licu koje ste Vi odredili, akoje nije prevoznik, predat u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe,

– ako jeugovorena redovna isporuka robe kroz određeni vremenski period


(e) zaključenje ugovora,


– u slučajuzaključenja ugovora o usluzi, ugovora o isporuci vode, plina ili električneenergije koji se prodaju u neograničenom obimu ili neograničenoj količini iisporuci toplotne energije kao i u slučaju ugovora koji za predmet ima digitalnisadržaj koji se ne isporučuje na trajnom mediju


Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid,morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prijeisteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslatom poštom, faksom ilielektronskom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, I ako sudostupni broj telefona, faksa ili adresu elektronske pošte, a možete koristitii priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Potvrdu o prijemu izjave ojednostranom raskidu ugovora dostavićemo vam bez odlaganja elektonskom pošzomili na drugom trajnom mediju.2. Povrat uplaćenog iznosa:


Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršićemo povraćajsvih plaćenih iznosa koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke,bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo primili Vašuodluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstuisporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili,

Povrat plaćenog će biti izvršen na isti način na koji steVi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugo sredstvo plaćanja, nesnosite nikakve troškove u odnosu na povraćaj.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba budevraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.3. Povrat robe:


(a) Robu ćemo preuzeti sami. ili

(b) Robu ćete poslati nazad ili je predajte nama ili …[unijeti ime, naziv i adresu lica koje ste ovlastili da primi robu] beznepotrebnog odlaganja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od danakada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

(c) Smatra se da ste izvršili svoju obavezu na vrijeme akoprije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno licukoje smo ovlastiti za primanje robe.4. Troškovi povrata robe:


(a) Mi ćemo snositi troškove povraćaja robe.

(b) Vi ćete morati snositi direktne troškove povraćajarobe.5. Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe:


Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe kojeje rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanjeprirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

 

Obrazac o jednostranom raskidu ugovora van poslovnih prostorija ili na daljinu

 
Obrazac možete preuzeti OVDJE.