Menu
PRIVATNI KORISNICI USLUGE OSTALE USLUGE ONE CRNA GORA | ZAŠTITA OD ISKLJUČENJA
 
U skladu sa opštim uslovima, korisniku koji ne plati račun u roku od 8 dana počev od dana dospjeća, naša kompanija može da obustavi odlazni saobraćaj (privremeno isključenje), izuzev pristupa i korišćenja broja za pozivanje u hitnim slučajevima „112“. 

Korisnici mogu da zaštite broj od privremenog isključenja jednom tokom mjeseca i to u periodu od 02. do 15. u mjesecu.  Broj će biti zaštićen od privremene suspenzije na period od 5 dana (uključujući i dan izvršene zaštite). 

Zaštita broja i provjera statusa se vrši putem 
  • Naše aplikacije, 
  • servisa “Moj meni” slanjem kratkog koda *121# (koja se može inicirati i iz rominga),
  • kao i putem IVR-a.

Cijena ove usluge je 0,99 € sa ukljucenim PDV-om

Ako korisnik tokom trajanja zaštite (5 dana) ne izmiri dospjela dugovanja biće isključen. Nakon toga reaktivacija je moguća samo uz dostavu dokaza da je izvršeno plaćanje dospjelog računa ili u slučaju da je uplata uredno proknjižena kod nadležne službe u našoj kompaniji.