Menu

Uslovi korišćenja roaminga

 

Korisnik ima pravo upotrebe SIM kartice na području mobilne mreže drugih operatora u inostranstvu i na teritoriji Crne Gore, ukoliko je One obezbijedio uslugu internacionalnog ili nacionalnog rominga.

Izuzetak su korisnici Turističkog paketa koji usluge mogu koristiti samo na teritoriji Crne Gore.

 

Korisnicima kompanije One (fizička i pravna lica), automatski se aktivira usluga rominga. Za sve  data kartice (fizička i pravna lica) usluga rominga se aktivira na zahtjev korisnika (vlasnika kartice ili odgovornog lica u pravnom licu). Fizičkim i pravnim licima koja nisu državljani Crne Gore (strani državljani), diplomatama, kao i raseljenim i izbjeglim licima usluga roming servisa se aktivira na osnovu zahtjeva, pri čemu su u obvezi da za aktivaciju plate avans u skladu sa definsanim pravilima kompanije One.

 

One  će obezbijediti  obračun  i  naplatiti  od  Korisnika  iznos  cijene  za  korišćenje mreže  i/ili  usluga  drugog operatora sa kojim je obezbjeđena usluga roaminga, uvećanu za troškove koje ima u vezi sa tim obračunom i naplatom prema  važećim cijenama  roaminga.  Naknada  na  ime  cijene  korišćenja elektronskih  komunikacionih usluga u mreži drugog operatora u određenom obračunskom periodu Korisniku se naplaćuje odmah, a najkasnije u nekom od narednih obračunskih perioda.
 

Korisne informacije prije putovanja

 

Pristup drugoj mreži

 

Pozivanje iz roaminga

 

GPRS Roming

 

Napomena

 

Aktivacija rominga