Menu
 

Rođendanski giveaway - pravila nagradnog konkursa

(U DALJEM TEKSTU: “PRAVILA KONKURSA”)
 

1. UVODNE NAPOMENE

Organizator nagradnog konkursa je kompanija One Crna Gora, sa sjedištem u Podgorici, Rimski Trg 4 (u daljem tekstu: Organizator) 


Nagradni konkurs se organizuje na društvenoj mreži Instagram i biće održan od 08.03.2024. do 25.03.2024. godine, radi nagrađivanja i promovisanja proizvoda i usluga kompanije One Crna Gora DOO (u daljem tekstu: Konkurs). 


One Crna Gora će korisnike obavijestiti o Nagradnom konkursu objavljivanjem ovih Pravila na internet stranici 1.me.

Sva pitanja, komentari, zahtjevi i žalbe u vezi sa takmičenjem moraju biti upućeni Organizatoru. Organizator tvrdi da takmičenje ni na koji način nije sponzorisano, podržano, administrativno, niti povezano sa entitetima koji su u vlasništvu sajta društvene mreža Instagram. Društvena mreža neće biti odgovorna za ovo takmičenje. Sva pitanja, komentari, zahtjevi i žalbe u vezi sa takmičenjem moraju biti upućena Organizatoru, a ni u kom slučaju vlasniku ili administratoru sajta društvene mreže Instagram. Ova pravila i propisi određuju uslove za učešće u Konkursu, toku Konkursa, kao i pravila za dodjelu nagrada i rješavanje žalbi. Učešćem u konkursu učesnici prihvataju ova pravila u cjelosti. Ova pravila i propisi određuju uslove za učešće u Konkursu, toku Konkursa, kao i pravila za dodjelu nagrada i rješavanje žalbi.

Učešćem u konkursu učesnici prihvataju ova pravila u cjelosti.


2. PRAVO UČESTVOVANJA

Pravo učestvovanja na nagradnom konkursu imaju lica koja su korisnici One Crna Gora usluga, korisnici društvene mreže Instagram, koji na istoj prate organizatora ili postanu pratioci nakon što su vidjeli sponzorisanu reklamu. 

Zaposleni Organizatora i drugih subjekata koji su direktno uključeni u pripremu i vođenje nagradne igre, kao i lica koja imaju trajnu saradnju sa pomenutim subjektom na osnovu odnosa koji nisu poslovni, kao i članovi njihovih najbližih porodica, odnosno preci, naslednici, braća i seste, suprežnici, roditelji bračnih drugova i osobe koje su usvojili, nemaju pravo učešća na nagradnom konkursu. 


3. NAČIN UČESTVOVANJA I ODABIR DOBITNIKA

Nagradni konkurs podrazumijeva poziv Učesnicima da u komentaru ispod objave na Instagram stranici Organizatora označe jednog prijatelja uz komentar zašto je baš njemu potrebna robna nagrada koju dodjeljujemo. Poziv na komentarisanje objave je otvorenog tipa, a jedan autor sa najkreativnijim komentarom po mišljenju Komisije, biće nagrađeni sa dvije robne nagrade. Učesnici moraju da prate Instagram stranicu Organizatora, kao i da makar jedno od dvoje učesnika bude korisnik usluga One Crna Gora kompanije, što će se smatrati eliminacionim uslovima za osvajanje nagrade. Nakon izbora potencijalnog dobitnika od strane Komisije, putem direktne poruke preko Instagrama biće kontaktiran od strane Organizatora sa ciljem potvrđivanja ispunjenosti svih uslova Konkursa. Svaki učesnik ima pravo da ostavi koliko god komentara želi. U slučaju da lice koje je od strane Komisije određeno kao dobitnik iz nekog razloga ne bude u mogućnosti da preuzme nagradu ili se utvrdi da ne ispunjava uslove za učestvovanje, Komisija zadržava pravo da naknadno izabere drugog dobitnika. Organizator može prema sopstvenoj diskreciji diskvalifikovati svakog Učesnika ukoliko ustanovi razumnu sumnju da koristi lažne podatke kako bi učestvovao u nagradnom konkursu. Organizator ne snosi odgovornost ukoliko dođe do prekida konkursa usled uticaja okolnosti koje nije mogao da predvidi, spriječi ili otkloni. Organizator ne preuzima odgovornost za bilo koji vid štete koju eventualno pretrpe Učesnici ili treća lica radnjama Učesnika ili trećih lica.

KOMISIJU čine članovi marketing tima kompanije One Crna Gora

Pobjednk će biti određen na osnovu broja ukupnog glasova dodijeljenih od strane Komisije. Svaki član Komisije po subjektivnoj ocjeni daje svoj glas nakreativnijem komentaru. Autori najkreativnijih komentara sa najvećim brojem glasova i uz ispunjenje ostalih uslov iz ovoga Konkursa, biće proglašen za pobjednika Konkurska i biće nagrađen za to predviđenom nagradom.


4. FOND I OPIS NAGRADE

Fond nagrada sastoji se od: 

  • Samsung Galaxy Tab A8 
  • Samsung Galaxy Watch5

Nagrade se ne mogu mijenjati za novčanu protivrijednost. Nagrade se dodjeljuju u boji i sa karakteristikama koje su na raspolaganju Organizatoru u trenutku dodjele nagrada. 

Dobitnik nagrade će biti obaviješten odmah po proglašenju pobjedničkog komentara i provjere o ispunjenosti prethodno definisanih uslova konkursa. Ime dobitnika će biti objavljeno na zvaničnoj Instagram stranici One Crna Gora DOO. Trenutkom preuzimanja nagrade prestaju sve dalje obaveze Priređivača nagradnog konkursa prema dobitniku. 

Učestvovanjem u nagradnom konkursu svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila. 

Učestvovanjem u nagradnom konkursu učesnici dobrovoljno daju saglasnost Organizatoru o obradi njihovih ličnih podataka, što se odnosi na objavu njihovih imena i prezimena u slučaju osvajanja  nagrade (na Instagram profilu One Crna Gora). Učesnici nagradnog konkursa saglasni su da u slučaju osvajanja nagrade, Organizator može objaviti njihova imena u vezi sa ovim nagradnim konkursom, bez ikakve obaveze davanja bilo kakve naknade za isto.


5. PRAVA I OBAVEZE ORGANIZATORA

Organizator, zadržava pravo, da isključi iz Konkursa, one Učesnike čije učestvovanje je nezakonito, protivno pravilima i pristojnosti ponašanja kao i Pravilima i Propisima konkursa. 

Kako bi razjasnio sumnje u vezi sa aktivnostima Učesnika u Konkursu, Organizator može kontaktirati putem profila društvene mreže Instagram sa koje je Učesnik postavio sadržaj. Tokom ove komunikacije, Organizator ima pravo da očekuje da Učesnik dostavi detaljne informacije vezane za njihovo učešće u Konkursu. 

Organizator se obavezuje da podatke date pri legitimisanju dobitnika neće proslijediti trećim osobama i da će maksimalno štititi privatnost učesnika i tajnost njihovih ličnih podataka. 


6. PRESTANAK OBAVEZA

Preuzimanjem nagrade ili istekom roka za preuzimanje istih prestaju sve obaveze Organizatora nagradnog konkursa prema dobitniku. 


7. MOGUĆNOST PREKIDA KONKURSA

Organizator zadržava pravo prekida Konkursa u bilo kom trenutku bez prethodnog navođenja razloga. Učesnici će o prekidu Konkursa biti obaviješteni putem oficijalne Instagram stranice kompanije One Crna Gora. 


8. IZMJENA PRAVILA KONKURSA

Organizator zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmijeni pravila Konkursa i to uz obavezu da o tome blagovremeno obavijesti sve učesnike objavom na svojoj oficijalnoj Instagram stranici i sajtu najkasnije u roku od 24 časa prije početka Konkursa. 


8. ŽALBE

Svaki učesnik ima pravo da uloži žalbu u periodu trajanja konkursa i nakon njegovog završetka, ali ne kasnije od (5) dana od završetka Konkursa

Žalbe mogu biti podnijete na email reklamacije@1.me.