Menu
 

PRAVILA NAGRADNOG FOTO KONKURSA „ Postani i ti #onezvijezda Podgoričkog Pazara”

(U DALJEM TEKSTU: “PRAVILA KONKURSA”)
 
1. UVODNE NAPOMENE

One Crna Gora sa sjedištem na adresi Rimski Trg 4, Podgorica, PIB: 02242974, (u daljem tekstu ,,Organizator”) utvrđuje sledeća Pravila nagradnog foto konkursa „Postani #onezvijezda Podgoričkog Pazara” (u daljem tekstu Konkurs).
Konkurs se organizuje na društvenim mrežama TikTok i Instagram u periodu od 25. decembra do 15. januara, radi nagrađivanja korisnika i promovisanja proizvoda i usluga kompanije One Crna Gora DOO.

One Crna Gora  će korisnike obavijestiti o Nagradnom konkursu objavljivanjem ovih Pravila na internet stranici 1.me. 
Sva pitanja, komentari, zahtjevi i žalbe u vezi sa takmičenjem moraju biti upućeni Organizatoru. Organizator tvrdi da takmičenje ni na koji način nije sponzorisano, podržano, administrativno, niti povezano sa entitetima koji su u vlasništvu sajta društvenih mreža TikTok i Instagram.

Društvena mreža neće biti odgovorna za ovo Takmičenje. Sva pitanja, komentari, zahtjevi i žalbe u vezi sa takmičenjem moraju biti upućena Organizatoru, a ni u kom slučaju vlasniku ili administratoru sajta društvenih mreža TikTok i Instagram. Ova pravila i propisi određuju uslove za učešće u Konkursu, toku Konkursa, kao i pravila za dodjelu nagrada i rješavanje žalbi. Učešćem u konkursu učesnici prihvataju ova pravila u cjelosti. Ova pravila i propisi određuju uslove za učešće u Konkursu, toku Konkursa, kao i pravila za dodjelu nagrada i rješavanje žalbi.
Učešćem u konkursu učesnici prihvataju ova pravila u cjelosti.

2. PRAVO UČESTVOVANJA

Pravo učestvovanja u Konkursu imaju korisnici usluga One Crna Gora DOO, odnosno, fizička lica sa prebivalištem u Crnoj Gori, a koja su posjetioci Podgoričkog Pazara na nekoj od tri lokacije (Trg Nezavisnosti, Trg Svetog Petra Cetinjskog, Trg Vojvode Bećir-Bega Osmanagića).
Konkurs neće biti otvoren za zaposlene Organizatora i drugih subjekata koji su direktno uključeni u pripremu i vođenje Konkursa, kao i lica koja imaju trajnu saradnju sa pomenutim subjektima na osnovu odnosa koji nisu poslovni, kao i članovi njihovih najbližih porodica, odnosno preci, naslednici, braća i sestre, supružnici, roditelji bračnih drugova i osobe koje su usvojile.
Učešće na Konkursu i objavljivanjem podataka u vezi sa tim će biti u potpunosti na dobrovoljnoj osnovi.
Učesnik će biti obavezan uslovima Pravila i propisa koja će prihvatiti.
3. KONKURSNI RAD

Za učestovanje u Konkursu potrebno je napraviti fotografiju ili snimak (u daljem tekstu Sadržaj) na nekoj od tri lokacije na kojima se održava Podgorički Pazar. Sadržaj je neophodno podijeliti na društvenim mrežama TikTok i/Ili Instagram uz obaveznu odrednicu #onezvijezda i tagovanje zvaničnih naloga One Crna Gora i Podgoričkog Pazara čime se ispunjavaju uslovi učešća u Konkursu.
Učesnici Konkursa je neophodno da prate zvaničnu Instagram i TikTok stranicu One Crna Gora DOO, koja je na pomenutim društvenim mrežama registrovana pod nazivom @onecrnagora. Takođe, učesnici Konkursa je neophodno da prate i zvaničnu Instagram stranicu Podgoričkog Pazara, koja je na toj društvenoj mreži registrovana pod nazivom @podgorickipazar.

Sadržaj ne smije da:
1) sadrži prikaz nasilja
2) prikazuje lica koja su pod dejstvom alkohola, niti bilo koji drugih opojnih sredstava
3) navodi niti asocira na nasilno, agresivno, nezakonito, opasno ili drugo protivdruštveno
ponašanje;
4) sadrži prikaz djeteta ili maloljetnika u opasnoj situaciji;
5) podstiče djecu ili maloljetnike na ponašanje koje im može škoditi;
 Dijete, jeste lice koje nije navršilo 12 godina.
 Maloljetnik, jeste lice koje je navršilo 12, a nije 18 godina.

4. TRAJANJE KONKURSA

Konkurs će trajati od 25. Decembra 2023, u 00:00 časova do 15. Januara 2024.

5. USLOVI I TOK KONKURSA

Konkurs se odvija putem društvenih mreža Instagram i TikTok.
Lica zainteresovana da učestvuju u Konkursu moraju:
- Da se upoznaju sa Pravilima konkursa i budu saglasni sa njihovim odredbama,
- Da naprave Sadržaj (fotografiju ili video snimak) na nekoj od tri lokacije na kojima se održava Podgorički Pazar
- Da objave Sadržaj na društvenoj mreži Instagram ili TikTok uz upotrebu obavezne odrednice (hashtag) #onezvijezda. Sadržaj treba da bude objavljen javno, sa otvorenog profila, kako bi ispunjavao uslove učešća u Konkursu.
- Da ne budu mlađa od 13 godina
Svaki Učesnik može poslati najviše tri objave Sadržaja, sa kojima učestvuje u Konkursu. Komisija će dobitnike odrediti na osnovu kreativnosti, originalnosti i inventivnosti prikazanoj na fotografiji i odabrati petoro dobitnika.
Informacije o rezultatima Konkursa će biti postavljene na Instagram i TikTok profilima kompanije One Crna Gora DOO. Dobitnici će biti kontaktirani putem ovih društvenih mreža.

6. IZBOR POBJEDNIKA

Komisija sastavljena od predstavnika Organizatora odabraće dobitnike konkursa. Kriterijum za dodjelu ocena je isključivo kreativnost učesnika.
Učesnici koji pošalju Sadržaj koji podržava elemente nasilja, diskriminacije po bilo kom osnovu, koji je nemoralne sadržine ili na drugi način protivni prinudnim propisima i javnom moralu, biće isključeni iz učešća na Konkursu. Sve fotografije postavljene u periodu trajanja nagradnog konkursa, a koje su u skladu sa pravilima opisanim u ovom Pravilniku, ući će u izbor za pobjednike nagradnog Konkursa.

7. NAČIN I POSTUPAK UTVRĐIVANJA DOBITKA ODNOSNO DODELE NAGRADE

Kako bi se osigurala odgovarajuća organizacija i sprovođenje konkursa, sa akcentom na validnost prijava, izbor učesnika i izbor pobjednika sa najkreativnijim Sadržajem, Organizator će formirati konkursnu komisiju (u daljem tekstu „Komisija“).

8. FOND NAGRADA KOJI OBEZBJEĐUJE VENDOR

Prvo mjesto: Samsung Galaxy S21 FE
Drugo mjesto: Samsung Galaxy Watch5
Treće mjesto: Super Fast Wireless Charger Samsung

Dobitnik nagrade može da bude isključivo lice na čijem se Instagram ili TikTok profilu nalazi Sadržaj koji učestvuje u konkursu. Svaki učesnik može da osvoji samo jednu nagradu. Učesnik ne snosi nikakve poreze ni naknade direktno povezane sa nagradama.
Dobitnik nagrade će biti obaviješten odmah po proglašenju pobjedničkog sadržaja sa kojim je dobitnik učestvovao u nagradnom konkursu. Ime dobitnika će biti objavljeno na zvaničnoj Instagram stranici One Crna Gora DOO. Trenutkom preuzimanja nagrade prestaju sve daljnje obaveze Priređivača nagradnog konkursa prema dobitniku.
Učestvovanjem u nagradnom konkursu svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila.
Učestvovanjem u nagradnom konkursu učesnici dobrovoljno daju saglasnost Organizatoru o obradi njihovih ličnih podataka, što se odnosi na objavu njihovih imena i prezimena u slučaju osvajanja nagrade (na Instagram profilu One Crna Gora). Učesnici nagradnog konkursa saglasni su da u slučaju osvajanja nagrade, Organizator može objaviti njihova imena i fotografije u vezi sa ovim nagradnim konkursom, bez ikakve obaveze davanja bilo kakve naknade za isto.

9. PRAVA I OBAVEZE ORGANIZATORA

Organizator, zadržava pravo, da isključi iz Konkursa, one Učesnike čije učestvovanje je nezakonito, protivno pravilima i pristojnosti društvenog ponašanja kao i Pravilima i Propisima Konkursa. Učesnici koji ne poštuju tačke 3.1 – 3.5 ovog Pravilnika, a posebno Učesnici, koji ne djeluju lično već kroz treća lica.
Kako bi razjasnio sumnje u vezi sa aktivnostima Učesnika u Konkursu, Organizator može kontaktirati Učesnika putem profila društvene mreže Instagram ili TikTok sa kojih je Učesnik postavio Sadržaj. Tokom ove komunikacije, Organizator ima pravo da očekuje da Učesnik dostavi detaljne informacije vezane za njihovo učešće u Konkursu.
Organizator se obavezuje da podatke date pri legitimisanju dobitnika neće proslijediti trećim osobama i da će maksimalno štititi privatnost učesnika i tajnost njihovih ličnih podataka.

10. PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Učešćem na Konkursu, Učesnik istovremeno priznaje da je on/ona jedini kreator Radova Konkursa u smislu Zakona o autorskom i srodnim pravima („Sl.glasnik RS“, br. 104/2009, br.99/2011,119/2012 i 29/2016) i da on/ona uživa puna vlasnička autorska prava na Sadržaj sa kojim učestvuje na Konkursu zajedno sa svim dozvolama za distribuciju fotografija.
U zamjenu za pravo da učestvuje na Konkursu, Organizator od učesnika stiče pravo da na osnovu neekskluzivne dozvole, koristi Sadržaj Konkursa koji dijeli Učesnik na Konkursu kao radove u smislu Zakona o autorskim i srodnim pravima u cilju sprovođenja Konkursa. Organizator, u trenutku donošenja Nagrade za Pobjednika, stiče puna prava, uključujući i imovinska autorska prava i zavisna prava, na Sadržaj nagrađen na Konkursu bez ikakvih teritorijalnih ili kvantitativnih ograničenja saglasno Zakonu o autorskim i srodnim pravima.

11. PRESTANAK OBAVEZA

Preuzimanjem nagrade ili istekom roka za preuzimanje istih prestaju sve obaveze Organizatora nagradnog Konkursa prema dobitniku.

12. MOGUĆNOST PREKIDA KONKURSA

Organizator zadržava pravo prekida Konkursa u bilo kom trenutku bez prethodnog navođenja razloga. Učesnici će o prekidu Konkursa biti obaviješteni putem oficijalne Instagram stranice kompanije One Crna Gora.


13. IZMJENA PRAVILA KONKURSA

Organizator zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmijeni pravila Konkursa i to uz obavezu da o tome blagovremeno obavijesti sve učesnike objavom na svojoj oficijalnoj Instagram stranici i sajtu najkasnije u roku od 24 časa prije početka Konkursa.

14. ŽALBE

Svaki Učesnik ima pravo da uloži žalbu u periodu Trajanja Konkursa i nakon njegovog završetka, ali ne kasnije od pet (5) dana od završetka Konkursa.
Žalbe mogu biti podnijete na email reklamacije@1.me.