Menu
NAZAD

Uslovi o validnosti dopuna za prepaid korisnike

 
One Crna Gora DOO, Podgorica (u daljem tekstu: kompanija One) donio je sledeća pravila za prepaid korisnike: 

1. Prepaid korisnik ima obavezu da u određenim vremenskim intervalima, navedenim u tačkama 2 i 3, vrši dopunu prepaid računa kako bi zadržao „validnost SIM kartice“ i „validnost računa“. „Validnost SIM kartice“ i „validnost računa“ omogućavaju korisniku da koristi prepaid uslugu u punom kapacitetu na ugovoreni način. 

Dopunu prepaid računa korisnik može vršiti kupovinom prepaid vaučera, elektronskom dopunom, transferom novca i na drugi odgovarajući način koje kompanija One odobri. 

2. „Validnost SIM kartica“ podrazumijeva aktivni status kartice u cjelosti. Nakon gubitka validnosti, SIM kartica prelazi u status OWB odnosno TWB, prije trajne deaktivacije SIM kartice i raskida prepaid ugovora. 

Ako korisnik ne dopuni svoj račun u roku od 30 dana od poslednje dopune SIM kartica gubi aktivni status i prelazi u status one way block (OWB) - korisnik može ostvarit samo dolazne pozive. Za aktivaciju odlaznih poziva potrebno je da korisnik u narednom roku od 150 dana dopuni račun na neki od načina za dopunu iz tačke 1. U slučaju da korisnik ne dopuni račun u navednom roku, SIM kartica prelazi u status two way block (TWB) - korisnik ne može da ostvaruje ni odlazane ni dolazne pozive. 

SIM karticu koja se nalazi u TWB statusu, korisnik može ponovo da akivira (aktivni status) ako u narednom roku od 30 dana od početka TWB statusa, izvrši dopunom računa u minimalnom iznosu od 3 EUR, koja se može realizovati samo u One poslovnicama. Nakon isteka ovoga roka SIM kartica sa pripadajućim brojem se trajno deaktivira i kompanija One je može iskoristiti prodajom za novog korisnika a zaključeni Prepaid ugovor smatraće se raskinutim. 

3. „Validnost računa” je 60 dana od trenutka kada je prepaid račun dopunjen, bez obzira na način kako je to učinjeno. 

U okiru svih prepaid tarifnih paketa, osim paketa E-load, ograničava se „validnost računa“ tako što počev od 12. aprila 2021. godine, sve prepaid dopune važe 60 dana od izvršene dopune. Ukoliko korisnik izvrši novu dopunu prije isteka validnosti, sa preostalim neiskorišćenim sredstvima može raspolagati u prvom narednom periodu validnosti. 

Ukoliko se korisnik ne izvrsi dopunu duze od 60 dana preostala sredstva na računu nastala od dopuna u periodu nakon 12. aprila 2021. neće biti dostupna. 

Korisnik može da traži povraćaj neiskorišćenih sredstava. Zahtjev za povraćaj ovih sredstava korisnik podnosi u poslovnici kompanije One na propisanom obrascu. Neiskorišćena sredstava korisniku se vraćaju prebacivnjem sredstava na prepaid broj, prema zahtjevu korisnika. 

4. Ova pravila će biti objavljena u svim One poslovnicama i internet sajtu kompanije One, www.1.me