Menu
NAZAD
 

Objavještenje o izmjeni uslova utvrđenih pretplatničkim ugovorom za korisnike One Crna Gora mreže.

 
Od 15. jula 2022. godine izmijeniće se uslovi ugovoreni pretplatničkim ugovorom u dijelu usluge roaming servisa,  koji se odnose na korisnike PostPaid tarifnih paketa za fizička i pravna lica u mobilnoj mreži One Crna Gora u sljedećem: 

Član 27.
Roaming

Korisnik ima pravo upotrebe SIM kartice na području mobilne mreže drugih operatora u inostranstvu i na teritoriji Crne Gore, ukoliko je One obezbijedio uslugu internacionalnog ili nacionalnog roaminga.
Pravo iz prethodnog stava Korisnik ostvaruje u skladu sa uslovima tarifnog paketa, i uslovima stranog operatora u čijoj mreži se nalazi kao i  pravilima utvrđenim procedurama kompanije One sa kojima se može upoznati shodno članu 23.

Korisnicima kompanije One (fizička i pravna lica), automatski se aktivira usluga roaminga. Za sve  data kartice (fizička i pravna lica) usluga roaminga se aktivira na zahtjev korisnika (vlasnika kartice ili odgovornog lica u pravnom licu). Fizičkim i pravnim licima koja nisu državljani Crne Gore (strani državljani), diplomatama, kao i raseljenim i izbjeglim licima usluga roaming servisa se aktivira na osnovu zahtjeva, pri čemu su u obvezi da za aktivaciju plate avans u skladu sa definsanim pravilima kompanije One. 

Aktivacija rominga posebno je definisana pravilima kompanije One koji su javno objavljeni u svim prodavnicama i na internet stanici kompanije One.

Kompanija One će obezbijediti obračun i naplatiti od Korisnika iznos cijene za korišćenje mreže i/ili usluga drugog operatora sa kojim je obezbijeđena usluga roaminga, uvećanu za troškove koje ima u vezi sa tim obračunom i naplatom prema važećim cijenama roaminga. Naknada na ime cijene korišćenja elektronskih komunikacionih usluga u mreži drugog operatora u određenom obračunskom periodu Korisniku se naplaćuje odmah, a najkasnije u nekom od narednih obračunskih perioda. 

Napomena: Korisnici koji ne žele da na svojim brojevima imaju aktivan roaming servis potrebno je da, pozivom korisničkog centra na broj 1700 ili posjetom najbliže poslovnice, upute zahtjev za deaktivaciju istog. Servis ostaje deaktiviran dok god korisnik ne uputi zahtjev za njegovu ponovnu aktivaciju.